Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
11

Đổi mới các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
12

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017

04/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
13

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
14

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
15

Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và quy chế quản lý vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

02/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
16

Chương trình công tác tháng 8/2017

01/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
17

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

25/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
18

Triển khai chương trình truyền thông " Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017"

24/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
19

Thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2017

18/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
20

Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

17/07/2017 ----- Còn hiệu lưc