Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
11 Chuyển mục đích sử dụng đất

UBND cấp xã

12 Trợ cấp thay đổi nơi cư trú

UBND cấp xã

13 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố

UBND cấp xã

14 Xác định tình trạng nhà

UBND cấp xã

15 Đăng ký cấp GCN QSD đất

UBND cấp xã

16 Cho phép HDGDTL

UBND cấp xã

17 Sáp nhập, chia tách

UBND cấp xã

18 Giải thể

UBND cấp xã

19 Trợ cấp thay đổi nơi cư trú giữa địa bàn
20 Tra cứu thông tin

UBND cấp xã


Hiển thị 11 - 20 của 266 kết quả.
của 27