Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Giải thể
Trình tự thực hiện

     Giải thể

    Phụ lục 01

     QT-GDDT-05

Cách thức thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Kết quả thực hiện
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý
In bài viết Email bài viết