Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 14: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức độ 3)
Trình tự thực hiện

B.1 Nộp hồ sơ

1. Công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến: https://egov.hanoi.gov.vn/ -> Các loại dịch vụ -> Thông tin và truyền thông -> Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;

2. Khai báo thông tin thủ tục đăng ký theo mẫu được cung cấp (Đính kèm theo các tài liệu kiểm chứng nếu được yêu cầu);

3. Thông báo của hệ thống khi công dân đăng ký thành công.

B.2 Tiếp nhận (0,5 ngày)

Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ:

1. Nếu hồ sơ không đầy đủ, từ chối tiếp nhận (nhập lý do từ chối), hệ thống tự động gửi thông báo qua sms/email cho công dân về việc từ chối tiếp nhận.

2. Nếu hồ sơ đầy đủ, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, hệ thống tự động gửi thông báo qua sms/email cho công dân thời gian hẹn trả.

3. Chuyển hồ sơ tới phòng VHTT thực hiện giải quyết.

B.3 Thẩm định, giải quyết (2,5 ngày)

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, chuyên viên ấn nút từ chối hồ sơ (nhập lý do từ chối), hệ thống tự động gửi thông báo qua sms/email cho công dân về việc từ chối giải quyết.

- Nếu hồ sơ hợp lệ, phòng VHTT thẩm định hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp không đạt yêu cầu, chuyên viên dự thảo thông báo trả lại hồ sơ, cập nhật lên hệ thống hồ sơ không đủ điều kiện, chuyển lãnh đạo phòng ký duyệt.

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, chuyên viên hoàn thiện hồ sơ, cập hệ thống tình trạng hồ sơ đã thẩm định đạt, chuyển lãnh đạo phòng xem xét.

B.4 Xem xét (0,5 ngày)

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ do chuyên viên trình, yêu cầu giải trình (nếu có), nhất nút duyệt, chuyển trả hồ sơ cho chuyên viên thụ lý, hệ thống cập nhật hồ sơ đã duyệt (trả lại hồ sơ/cấp Giấy chứng nhận).

B.5 Trình phê duyệt (0,5 ngày)

Chuyên viên thụ lý phòng VHTT in hồ sơ đủ điều kiện đã được lãnh đạo phòng duyệt, trình lãnh đạo huyện ký phê duyệt.

B.6 Xem xét, phê duyệt (0,5 ngày)

- Lãnh  đạo UBND huyện xem xét văn bản do phòng VHTT trình, yêu cầu giải trình (nếu có)

- Ký Giấy chứng nhận (cấp lại).

B.7 Chuyển bộ phận một cửa (0,5 ngày)

Phòng VHTT nhận kết quả đã được Lãnh đạo UBND phê duyệt:

- Chuyển đến các phòng ban liên quan làm thủ tục phát hành.

- Nhấn nút chuyển để chuyển trả kết quả cho một cửa, hệ thống tự động gửi sms/email cho công dân biết hồ sơ hoàn tất, cập nhật trạng thái hồ sơ được hoàn thiện.

- Chuyển kết quả đến BPMC trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

B.8 Trả kết quả

BPMC nhận kết quả từ phòng chuyên môn, hệ thống cập nhật trạng thái hoàn tất quy trình  giải quyết hồ sơ, thực hiện trả kết quả cho công dân.

Công dân nhận kết quả từ BPMC, ký xác nhận vào đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận, nhận kết quả.

Lưu ý:

 Khi cán bộ một cửa trả kết quả cho công dân cần kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ của công dân, thấy không trùng khớp với nội dung khai báo.

- Nếu do lỗi của cơ quan thụ lý: thì tạm dừng trả kết quả và thông báo tới các đơn vị, cá nhân liên quan để bổ sung hoặc sửa đổi theo đúng quy định.

- Nếu do lỗi của công dân: Chuyển sang TTHC Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận…

Cách thức thực hiện

Công dân truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến: https://egov.hanoi.gov.vn/ và lựa chọn dịch vụ

Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

*  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin yêu cầu hợp lệ
Đối tượng thực hiện

Chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Cơ quan thực hiện

UBND huyện

Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 01a/GCNmẫu 01b/GCN theo Thông tư 23/3013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 06a/ĐĐN đối với chủ điểm là cá nhân)

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (Mẫu số 06b/ĐĐN đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp)

Cơ sở pháp lý
- Luật Viễn thông năm 2009;
In bài viết Email bài viết