Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 7: Đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

1. UBND cấp xã lập biên bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo  về việc trường tiểu học vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 của Điều lệ trường tiểu học; hoặc văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động trường Tiểu học tư thục của cá nhân, tổ chức.
2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và có ý kiến bằng văn bản, gửi hồ sơ đề nghị đình chỉ hoạt động trường tiểu học tư thục đến UBND cấp huyện.
(Trường hợp chưa quyết định đình chỉ hoạt động trường tiểu học hoặc chưa cho phép đình chỉ hoạt động trường tiểu học , Uỷ ban nhân dân cấp huyện có văn bản thông báo cho phòng Giáo dục và Đào tạo biết rõ lý do và hướng giải quyết. Phòng Giáo dục và Đào tạo trả lại cho UBND xã (phường, thị trấn) đối với trường công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với trường tư thục (để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ).

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng GD&ĐT huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

Các biên bản, kết luận của các cơ quan chức năng sau khi kiểm tra hoặc văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hoạt động trường Tiểu học tư thục của cá nhân, tổ chức.
- Số lượng hồ sơ:    01 bộ

Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

In bài viết Email bài viết