Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 10: Thu hồi GCN ĐKKD của HTX trường hợp giải thể bắt buộc (TTHC Mức độ 1)
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.
- Đối với cơ quan nhà nước 
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, làm thủ tục xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh HTX.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Thông báo về việc vi phạm của hợp tác xã 
+ Quyết định của UBND cấp huyện về việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .
+ Bản gốc GCN ĐKKD hợp tác xã  
- Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính – Kế hoạch
Kết quả thực hiện xoá tên trong sổ ĐKKD HTX và thông báo cho các cơ quan để phối hợp quản lý: Chi cục thuế, công an, UBND phường, phòng Thống kê
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Luật HTX năm 2003
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã
- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

In bài viết Email bài viết