Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 8: Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã hợp nhất (TTHC Mức độ 2)
Trình tự thực hiện

- Đối với cá nhân, tổ chức: nộp hồ  sơ  tại  bộ phận một cửa, nhận giấy hẹn và kết quả tại bộ phận một cửa.
- Đối với cơ quan nhà nước 
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ, trao Phiếu nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ cho Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu hồ sơ đủ điều kiện), từ chối cấp (nếu không đủ điều kiện) và chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả kết quả cho cá nhân, tổ chức.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã
+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
+ Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã hợp nhất.
+ Điều lệ hợp tác xã hợp nhất
+ Phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan
+ Bản chính GCN ĐKKD.
- Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính – Kế hoạch
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

+ Số lượng xã viên, danh sách thành viên của liên hợp tác xã, Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Yêu cầu

+ Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP.
+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm.
+ Có vốn điều lệ. Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành nghề mà quy định phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định.

Cơ sở pháp lý

- Luật HTX năm 2003
- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;
- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã
- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.
- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

In bài viết Email bài viết