Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 5: Cho phép hoạt động trở lại của trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Chủ trường (hoặc chủ cơ sở) làm tờ trình trình UBND cấp huyện 
- Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào biên bản xác nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét việc cho phép Trường hoạt động trở lại.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Tờ trình, trình UBND Quận của chủ trường. 
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

Cấp Quận, Huyện, Thị xã

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

 Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.
- Quyết định số 41/2008/QĐ- BGDĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục.
- Thông tư liên tịch số 35/2008/TT LT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2008 Hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cúa Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện.

In bài viết Email bài viết