Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 17: Đình chỉ trung tâm học tập cộng đồng. (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ để đình chỉ theo quy định thì trình UBND cấp huyện quyết định

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Các ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn .
- Các biên bản vi phạm các nội dung bị giải thể .
- Kết luận thanh tra của Trưởng phòng GD&ĐT cấp huyện đối với TTHTCĐ
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) .

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện .

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD&ĐT .

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính .

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 09/2008/QĐ BGĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

In bài viết Email bài viết