Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 12: Đình chỉ hoạt động trường trung học cơ sở dân lập, tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Trưởng phòng GD&ĐT tổ chức thanh tra, lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, trình UBND cấp huyện ra quyết định đình chỉ.
- UBND cấp huyện ra quyết định và chuyển cho Phòng GD&ĐT.
- Phòng GD&ĐT giao quyết định cho BGH trường bị đình chỉ hoạt động

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trường bị đình chỉ

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Các biên bản về thanh tra chuyên môn, CSVC của nhà trường có hành vi vi phạm.
- Biên bản xử phạt hành chính.
- Tờ trình của trưởng phòng GD&ĐT.
- Quyết định của UBND huyện.
* Số lượng hồ sơ: 03 bộ. 01 bộ lưu tại Phòng GD&ĐT; 01 bộ lưu tại Phòng Nội vụ và 01 bộ trả cho tổ chức, cá nhân.

Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT.

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, UBND cấp xã (nơi trường đặt địa điểm)

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.
- Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường THCS và Thông tư số 13 /2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động của trường TH, THCS, THPT.

In bài viết Email bài viết