Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học kèm theo bản phô tô văn bằng chứng chỉ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó (Khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu), văn bản nhận bảo trợ và quản lý của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện và nộp về bộ phận Một cửa UBND xã. Hồ sơ các giáo viên của cơ sở giáo dục; UBND cấp xã nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn.
- UBND cấp xã nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa huyện, Phòng GD&ĐT huyện thẩm định, sau đó trả về cho UBND xã qua bộ phận một cửa. Trường hợp quyết định cho phép thành lập hoặc chưa quyết định thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng GD&ĐT hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ