Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 10: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học. (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- Tổ chức, cá nhân có hồ sơ đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, gồm: tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học kèm theo bản phô tô văn bằng chứng chỉ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục đó (Khi nộp hồ sơ mang theo bản chính để đối chiếu), văn bản nhận bảo trợ và quản lý của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện và nộp về bộ phận Một cửa UBND xã. Hồ sơ các giáo viên của cơ sở giáo dục; UBND cấp xã nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn.
- UBND cấp xã nộp hồ sơ đến bộ phận một cửa huyện, Phòng GD&ĐT huyện thẩm định, sau đó trả về cho UBND xã qua bộ phận một cửa. Trường hợp quyết định cho phép thành lập hoặc chưa quyết định thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học, Uỷ ban nhân dân cấp xã trả lời bằng văn bản cho tổ chức hoặc cá nhân.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Phòng GD&ĐT hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án về thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
- Tờ trình về đề án thành lập cơ sở giáo dục khác.
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã - Cơ quan phối hợp: Phòng GD&ĐT cấp huyện

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính.

Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu
Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non

In bài viết Email bài viết