Danh sách thủ tục hành chính

Chi tiết thủ tục hành chính
Thủ tục Thủ tục 3: Đình chỉ hoạt động trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục (TTHC mức 1)
Trình tự thực hiện

- UBND cấp xã lập biên bản gửi phòng giáo dục và đào tạo về việc nhà trường, nhà trẻ vi phạm quy định tại điểm a, khoản 2 của Điều 11 chương II (Điều lệ trường mầm non), thông qua bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
- Phòng GD&ĐT nhận hồ sơ, thụ lý giải quyết và trả kết quả theo hẹn

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Đề án về đình chỉ hoạt động của trường;
- Tờ trình về đề án về đình chỉ hoạt động và dự thảo Quyết định về đình chỉ hoạt động của trường;
- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền Quyết định: UBND huyện.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng GD & ĐT

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Lệ phí

Không

Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có mẫu.
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Mầm non.

In bài viết Email bài viết