Danh sách thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện
1 Tiếp nhận BTXH cấp huyện

UBND cấp xã

2 Tiếp nhận BTXH cấp TP

UBND cấp xã

3 Chuyển mục đích sử dụng đất

UBND cấp xã

4 Trợ cấp thay đổi nơi cư trú

UBND cấp xã

5 Cấp phép sử dụng tạm thời hè phố

UBND cấp xã

6 Xác định tình trạng nhà

UBND cấp xã

7 Đăng ký cấp GCN QSD đất

UBND cấp xã

8 Cho phép HDGDTL

UBND cấp xã

9 Sáp nhập, chia tách

UBND cấp xã

10 Giải thể

UBND cấp xã


Hiển thị 1 - 10 của 266 kết quả.
của 27