quyết định


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
2

Nghị quyết về việc đặt tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
3

Nghị quyết về điểu chỉnh danh mục và tiến độ các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011- 2015

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
4

Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2015

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
5

Nghị quyết về việc quy định mức chỉ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phổ và cấp huyện thực hiện; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội

05/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
6

Nghị quyết về chương trình xây dựng nghị quyết năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

03/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
7

Nghị quyết về giá các loại đất áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trền địa bàn thành phố Hà Nội

03/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
8

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định thu phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thầm quyền quyết định của HĐND Thành phố

03/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
9

Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội

02/12/2014 ----- Còn hiệu lưc
10

Nghị quyết về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

02/12/2014 ----- Còn hiệu lưc