quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên