Văn bản pháp quy


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Về việc lấy ý kiến nhân dân về Phương án kiến trúc Cổng chào huyện Quốc Oai

----- Hết hạn
2

Về việc tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ huyện Quốc Oai năm 2017

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
3

Đổi mới các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội trên địa bàn huyện Quốc Oai

10/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
4

Rà soát hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2017

04/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
5

Chương trình công tác tháng 8/2017

01/08/2017 ----- Còn hiệu lưc
6

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

25/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
7

Triển khai chương trình truyền thông " Vì an toàn giao thông Thủ đô năm 2017"

24/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
8

Thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam trên địa bàn huyện Quốc Oai năm 2017

18/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
9

Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

17/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
10

Thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn Huyện Quốc Oai năm 2017

15/07/2017 ----- Còn hiệu lưc