Thông tin Người phát ngôn UBND Huyện Quốc Oai

Họ tên            :  Nguyễn Văn Canh

Chức Vụ        :  Chánh Văn Phòng HĐND & UBND huyện.

Số Điện Thoại :  0985.894.819

Email             :  nguyenvancanh_quocoai@hanoi.gov.vn