luật thủ đô


STT Trích yếu Ngày ban hành Góp ý Tình trạng
1

Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

17/07/2017 ----- Còn hiệu lưc
2

Chương trình công tác tháng 7/2017

01/07/2017 ----- Hết hiệu lực
3

Chương trình công tác tháng 02/2017

27/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
4

Chương trình công tác năm 2017 của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện

03/01/2017 ----- Còn hiệu lưc
5

Chương trình công tác tháng 01/2017

28/12/2016 ----- Còn hiệu lưc
6

Chương trình Công tác tháng 12 năm 2916.

29/11/2016 ----- Còn hiệu lưc
7

Chương trình công tác tháng 11 /2016.

27/10/2016 ----- Còn hiệu lưc
8

Chương trình công tác tháng 10 /2016.

29/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
9

Chương trình công tác tháng 9 năm 2016.

05/09/2016 ----- Còn hiệu lưc
10

Chương trình công tác tháng 9/2016

28/08/2016 ----- Còn hiệu lưc